Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 535 455 189 redakcja@tsk24.pl

Poznaliśmy kandydata na Prezydenta z komitetu "Lepsze Skarżysko"

Dziś na Placu Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja, podczas której przedstawiony został program wyborczy komitetu „ Lepsze Skarżysko”. Dzisiejsze spotkanie było też dobrą okazja do zaprezentowania kandydata na Prezydenta Miasta. Kandydatem z ramienia komitetu „ Lepsze Skarżysko” jest radny miejski Grzegorz Łapaj.
 
Grzegorz Łapaj ma 35 lat. Jest żonaty (żona Monika), posiada dwóch synów (Maciek i Filip). 
 
Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ukończył studia w zakresie doradztwa zawodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Po ukończeniu studiów pracował jako doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Od 2013 r. dla różnych instytucji w kraju współtworzy badania m.in. w zakresie wpływu obywateli na polityki publiczne, sytuacji i potrzeby osób starszych, czy wdrożenia w województwie świętokrzyskim konwencji ONZ dotyczącej osób niepełnosprawnych. Od 2014r. prowadzi własną działalność gospodarczą - m.in. związaną z branżą projektową oraz szkoleniową. 
 
Od ponad 15 lat działa społecznie. Od 2007 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia „Nasz Bór”, a obecnie jest również prezesem Stowarzyszenia „Lepsze Skarżysko”. Wielokrotnie - z powodzeniem - aplikował o fundusze na działalność III sektora, z powodzeniem również koordynował szereg projektów. Za swoją bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka w 2007 roku odebrał „Order Świętego Mikołaja”, a w 2009 roku zdobył wyróżnienie w plebiscycie Tygodnika Skarżyskiego „Młody aktywny” dla młodych osób z powiatu skarżyskiego działających na rzecz lokalnej społeczności. 
 
Od 2014 roku zasiada w Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej, jest członkiem dwóch komisji merytorycznych: Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji, a także Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności. W działalności radnego ceniony za merytoryczne podejście do zgłaszanych problemów, czynne zaangażowanie w ich rozwiązywanie i dobry kontakt z mieszkańcami. Aktywnie zaangażowany w propagowanie idei partycypacji obywateli w sprawach miasta i wdrażanie jej w życie - współtworzone przez niego projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego z os. Bór, zdobywają największą liczę głosów spośród wszystkich poddanych pod ocenę mieszkańców. Pozytywna ocena całokształtu działalności radnego znajduje m.in. odzwierciedlenie w fakcie, że w plebiscytach organizowanych przez redakcję “Echo Dnia” co roku znajduje się On w czołówce najlepiej ocenianych radnych bieżącej kadencji. 
 
Jego wielką pasją jest fotografia. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną.
 
 
 
 
Na spotkaniu został przedstawiony pełny program wyborczy składający się z 14 punktów, odpowiadający na pytanie: Jak powinno wyglądać nasze miasto marzeń?
Komitet stawia na MIESZKAŃCÓW Skarżyska; wspieranie jak i zaangażowanie w rozwój miasta, gwarantując przyjazny, otwarty klimat. Zachęca do licznego udziału w budżecie obywatelskim, gdzie zostanie uruchomiony Program Inicjatyw Lokalnych jak i wsparcie oraz rozwój III Sektora.
Grzegorz Łapaj deklaruje, że działania polityczne będą jawne dla mieszkańców.
Zapewnia młodemu pokoleniu wdrażając program „Sport od podstaw” cykl bezpłatnych zajęć sportowych organizowanych w szkołach. Uczniowie szkół (mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej) będą mieli możliwość korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Zapowiedziano również czyste, racjonalne zagospodarowanie miasta, oraz współprace z okolicznymi samorządami tj:  Końskich, Starachowic czy Ostrowca Św.
Komitet będzie skoncentrowany na realizacji inwestycji m.in. modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED, budowy tunelu przy dworcu PKP czy kontynuacja termomodernizacji szkół i przedszkoli oraz wykonanie modernizacji parku miejskiego, plant, stadionu Granat, pływalni miejskiej.  
 
O Komitecie
 
Komitet Wyborczy Lepsze Skarżysko to komitet wyborczy zarejestrowany przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżys-ko - apolityczną inicjatywę wyrastającą z diagnozy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego miasta i ze zgłaszanych potrzeb społecznych. Jak deklarują członkowie komitetu, jego celem jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz rozwoju Skarżyska-Kamiennej i poprawy warunków życia jego mieszkańców.
 
Jak zapewniają członkowie komitetu - przy realizacji wspomnianych wcześniej inicjatyw chcą łączyć ludzi o różnych poglądach, z różnymi doświadczeniami i pomysłami -  ludzi, którzy przy podejmowaniu różnych form aktywności obywatelskiej będą szanowali zasadę, że mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mają niezbywalne prawo do ich miasta. 
 
Według przedstawicieli komitetu organizacja miasta, jego wizerunek i jego budżet muszą wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców, które będą określali w trakcie ciągłego dialogu. Skarżysko-Kamienna ma być według nich miastem otwartym i przyjaznym, miastem czystym i dobrze zaplanowanym,  miastem z dobrym dostępem do usług publicznych (komunikacja, usługi komunalne, opieka społeczna, zdrowie, edukacja, kultura, sport, rekreacja) i dobrym ich poziomem, miastem wrażliwym społecznie - wspierającym mieszkańców będących w potrzebie, miastem wspierającym aktywność gospodarczą jego mieszkańców, wreszcie miastem rozwijającym się w sposób zrównoważony.
 
Członkowie komitetu deklarują, że chcą, by Skarżysko-Kamienna było przyjaznym i nowoczesnym miastem w sercu Polski - miastem, w którym warto mieszkać, pracować / prowadzić swój biznes i wypoczywać. 
 
 
Program :
 
Zaangażowanie obywateli w proces decydowania o sprawach miasta - wdrożenie w Skarżysku nowoczesnych form konsultacji społecznych, tworzenie nowych Rad Osiedli i włączanie ich członków w procesy decyzyjne, rozwój procedury Budżetu Obywatelskiego i zwiększenie puli środków przeznaczonych na jej realizację z obecnych 400 tys. PLN do 800 tys. PLN w roku 2020 i 1,6 mln PLN w roku 2021 (czyli odpowiednio do ok. 0,5 % i 1 % wydatków miasta).  
 
Współpraca miasta z obywatelami i grupami inicjatywnymi w zakresie wspólnej realizacji inwestycji - uruchomienie w Skarżysku-Kamiennej Programu Inicjatyw Lokalnych, czyli formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu szybszej realizacji ważnych dla społeczności lokalnej zadań publicznych - dzięki możliwości wniesienia do inwestycji wkładu własnego mieszkańców (osobowego, rzeczowego lub finansowego). 
 
Rozwój i wzmacnianie III sektora w Skarżysku-Kamiennej - pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, utworzenie Funduszu Wkładów Własnych (który umożliwi organizacjom wnioskowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację własnych inicjatyw), a także oparcie współpracy z III sektorem o pełną transparentność procesów decyzyjnych i stosowanie zasady równego traktowania wszystkich partnerów.
 
Transparentna i racjonalna gospodarka finansami Miasta Skarżyska-Kamiennej - wdrożenie platformy zakupowej i ogólnodostępnego rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę i podległe jej jednostki, racjonalizacja wydatków na administrację - optymalizacja struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i jednostek podległych (m.in. likwidacja Centrum Obsługi Inwestora i przejęcie jego zadań przez biuro w strukturze Urzędu Miasta), ograniczenie wydatków na “promocję”, tworzenie budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej w oparciu o hierarchię potrzeb z uwzględnieniem wyników szerokich konsultacji społecznych, odpowiedzialne planowanie i realizacja dochodów majątkowych.
 
Jawna, przejrzysta i racjonalna polityka kadrowa w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych - wdrożenie obowiązku organizowania otwartych i konkurencyjnych naborów na wszystkie stanowiska w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych (poza naborami wewnętrznymi), wprowadzenie obowiązku publikacji komunikatów prasowych dot. naborów i dot. zmian w strukturze zatrudnienia w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych.  
 
Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020 (przygotowanie miasta do absorpcji środków w perspektywie 2021-2027) i współpraca z administracją centralną w realizacji projektów społecznych i infrastrukturalnych współfinansowanych z programów rządowych - realizacja (i kontynuacja realizacji) m.in.: modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED, budowy tunelu przy dworcu PKP, budowy przeprawy nad torami kolejowymi w ciągu ul. Piłsudskiego, rewitalizacji, budowy układu komunikacyjnego ujętego w MPZP “Centrum”. Realizacja inwestycji w miejskie placówki  oświatowe, infrastrukturę sportową i rekreacyjną - m.in. kontynuacja termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli, wykonanie modernizacji: parku miejskiego, plant, stadionu Granat, pływalni miejskiej i istniejących "Orlików”.
 
Aktywna współpraca z samorządami: Końskich, Starachowic i Ostrowca Św. - lobbing na rzecz realizacji inwestycji centralnych w infrastrukturę komunikacyjną - kluczowych dla rozwoju północy województwa świętokrzyskiego (m.in. droga krajowa nr 42, linia kolejowa nr 25). 
 
Zaangażowanie miasta w wielowymiarowe działania na rzecz budowy zbiornika Bzin - inwestycji o znaczeniu strategicznym dla przyszłości Skarżyska-Kamiennej - inwestycji ważnej dla rozwoju gospodarczego miasta.
 
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (mieszkańców Skarżyska-Kamiennej) - wprowadzenie 100% ulgi na przejazdy dla uczniów ma przyzwyczajać młodych mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do korzystania z transportu publicznego, ma promować wśród nich komunikację miejską jako bezpieczny i efektywny środek transportu - dobrą alternatywę dla samochodu prywatnego (aspekty logistyczne i ekologiczne).
 
Przygotowanie i wdrożenie programu "Sport od podstaw” - cyklu bezpłatnych zajęć sportowych (sporty drużynowe) w szkołach podstawowych - dzieci mają mieć możliwość zapałania miłością do sportu w znanym i przyjaznym środowisku - bez konieczności kłopotliwego dojazdu, zmiany otoczenia itp. 
 
Racjonalna i prorozwojowa gospodarka gruntami miejskimi - odtwarzanie miejskiego zasobu gruntów, przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych, podjęcie działań na rzecz realizacji koncepcji nowej dzielnicy przemysłowej "Usłów".
 
Przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej - prowadzenie racjonalnej i przewidywalnej polityki podatkowej, utworzenie w strukturze Urzędu Miasta biura odpowiedzialnego za współpracę z przedsiębiorcami - ich wsparcie i bieżącą obsługę.
 
Stały dialog i współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią mieszkaniową - wypracowanie różnych form współdziałania na rzecz poprawy estetyki miasta (m.in. w obszarze utrzymania terenów zielonych, prowadzonej polityki śmieciowej, budowy altan śmietnikowych itp.) i rozwiązywania bieżących problemów.
 
Budowa silnej marki "Skarżysko-Kamienna" - wdrożenie spójnej koncepcji marki, która połączy wszystkie obszary aktywności Skarżyska-Kamiennej i działania podejmowane na rzecz jego rozwoju, promujące pozytywny wizerunek Skarżyska - przyjaznego, nowoczesnego i “zielonego” miasta w sercu Polski, w którym warto mieszkać, pracować (lub prowadzić swój biznes) i wypoczywać.
 
 

Ostatnie komentarze

 • Izabela powiedział(a) Więcej
  Wspaniale zdjecia! Rozwoj niesamowity! Gratuluję! 1 dzień temu
 • Wyborcy Konrada powiedział(a) Więcej
  Chcieliście Kroninga to macie!
  Głosowaliście na niego więc w czym problem ?
  Płacić i nie narzekać. 1 dzień temu
 • ADAM powiedział(a) Więcej
  Śmiech panie k k lepiej było zainwestować w miasto te kasę chodniki czy ulice . kiedy nowy szpital . 2 dni temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!