Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 535 455 189 redakcja@tsk24.pl

Jest porozumienie w sprawie kopalni piachu na Wołowie

We wtorek 26 czerwca w budynku remizy w Wołowie odbyło się kolejne spotkanie w strawie mającej w tej miejscowości powstać kopalni piasku.
Mieszkańcy i zaproszeni goście próbowali ustalić jak miałaby przebiegać eksploatacja złoża piechu. Niepokój budzi złożony wniosek przez Panią Halinę Ziółkowską – Dom Opieki „Liliowy Dworek” Łączna 87A, 26-140 Łączna i wszczęte postępowanie administracyjne przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesach R5, R10 i R13.
 
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni Goście: przedstawiciel Sejmu RP, pracownicy Powiatu Skarżyskiego, pracownicy Gminy Bliżyn, przedstawiciele ościennych miejscowości oraz stowarzyszeń, a także przedsiębiorca prowadzący ww. działalność.
 
Licznie przybyli mieszkańcy sołectwa Wołów oraz sąsiadujących miejscowości m. in. Zagórza, Brześcia, Bugaja oraz Osiedla Bór w Skarżysku.
Zebranie zorganizowane zostało przez Komitet Społeczny „Stop degradacji wsi Wołów”, działający z upoważnienia mieszkańców sołectwa Wołów, w składzie: Bednarczyk Arletta, Bednarczyk Bartek, Turski Piotr, Surowiec Mirosław oraz Zep Małgorzata.
 
Przewodnicząca zebrania Małgorzata Zep powitała zaproszonych Gości oraz zainteresowanych mieszkańców gminy Bliżyn (w przeważającej części mieszkańców wsi Wołów) oraz Skarżyska-Kamiennej (głównie os. Bór). Zaprezentowany został cel zebrania oraz przesłanki, jakie skłoniły mieszkańców sołectwa Wołów do zawiązania Komitetu Społecznego „Stop degradacji wsi Wołów”.
 
Jako pierwsza głos zabrała Pani Poseł Marzena Okła-Drewnowicz. W nawiązaniu do współpracy z Komitetem Społecznym, który to zwrócił się z prośbą do Pani Poseł o wystosowanie zaproszeń, złożone zostały podziękowania dla zaproszonych za uszanowanie powagi spotkania i stawienie się na zebraniu. Pani Poseł zwróciła uwagę na fakt, że wyłącznie spotkanie, na którym obecne są wszystkie strony sporu - tj. władze, organy decyzyjne, inwestor oraz mieszkańcy – może przynieść kompromis i stanowić przyczynek do nawiązania porozumienia.
 
Pan Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia przedstawił w porządku chronologicznym postępowanie administracyjne dot. działalności na terenie planowanej kopalni. Przedsiębiorca uzyskał koncesję na poszukiwanie złóż piasku. Po zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe dokumentacji geologicznej, przedsiębiorca złożył wniosek do Urzędu Gminy, na mocy którego Urząd w ciągu dwóch lat od daty złożenia zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w Studium Zagospodarowania przestrzennego. Na skutek wprowadzonych uchwał oraz decyzji środowiskowych przedsiębiorcy wydana została koncesja na wydobycie piasku, zatwierdzona i opiniowana przez geologa powiatowego. Zostało wyraźnie zaznaczone, że inwestor nie uzyskał pozwolenia do przywozu materiałów do utwardzenia drogi technologicznej oraz decyzji o pozwoleniu na ruch pojazdów ponadnormatywnych na drodze powiatowej w m. Wołów, mającej stanowić zjazd publiczny do terenu kopalni. Dopiero po nawiezieniu gruzu wraz z odpadami różnego pochodzenia przedsiębiorca w osobie Pani Haliny Ziółkowskiej wystąpił o odpowiednie pozwolenia.
 
Wątpliwości mieszkańców dot. dopełnienia obowiązków gminy w zakresie informacji o toczących się postępowaniach i wprowadzanych zmianach w prawie, które miały na celu umożliwienie rozpoczęcia działalności wydobywczej. Pani Katarzyna Cichocka - kierownik referatu wykonujący zadania ds. zagospodarowania przestrzennego w gm. Bliżyn objaśniła zgromadzonym w jaki sposób prowadzony jest obowiązek informacyjny w Urzędzie Gminy, zaznaczając jednocześnie, że został on przez Urząd spełniony. Wyraźnie powiedziane zostało, że oprócz informacji udostępnianych w formie elektronicznej lub prasowej np. w Biuletynach Publicznych, stronach internetowych itp., obwieszczenia przekazywane są Radnym i Sołtysom, których obowiązkiem jest zapoznanie się z nimi i przekazanie informacji mieszkańcom. W postępowaniu administracyjnym ws. zmiany zagospodarowania przestrzennego od początku zawarty był cel zmian i ogólny charakter przewidywanego na terenie wsi Wołów przedsięwzięcia.
 
Na zebraniu poruszona została również kwestia dopuszczalnego obciążenia na drodze powiatowej w m. Wołów, stanowiącej dojazd do terenu kopalni. Obecnie do ruchu dopuszczone są pojazdy o wadze do 8 ton, przedsiębiorca nie uzyskał zgody na wjazd pojazdów ciężkich -  toczy się postępowanie w tej sprawie. Pani Anna Leżańska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego oraz osoba monitorująca działania Zarządu Dróg Powiatowych  - wymieniła warunki jakie muszą zostać spełnione, aby pojazdy ciężkie mogły obsługiwać teren kopalni. Sporządzony ma zostać plan reorganizacji ruchu, którego przedsiębiorca jest zobowiązany przestrzegać. Ponadto inwestor na koszt własny zobowiązany jest do wykonania mijanek na drodze, w celu zapewnienia jej przepustowości. Obecnie zakaz wjazdu jest notorycznie łamany – wielokrotnie w ciągu dnia po wspomnianej drodze poruszają się pojazdy ciężkie o tonażu około 20-30 ton. Mieszkańcy wyrazili wyraźne zaniepokojenie dotyczące degradacji nawierzchni oraz bezpieczeństwa. Ważną kwestią jest również przejazd kolejowy w m. Wołów, którego parametry nie spełniają wymogów dla większych obciążeń niż 8 ton. Zarząd Dróg Powiatowych w celu wydania decyzji o zwiększeniu dopuszczalnego obciążenia zobowiązany będzie do konsultacji z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Niepokojącym jest również zachowanie Komendy Powiatowej w Skarżysku-Kamiennej. Obecnie Policja jest właściwym organem, który może nakładać kary na przewoźników, natomiast liczne zgłoszenia mieszkańców i prośba o interwencję, spotykają się z lekceważeniem problemu. Co więcej Komenda Powiatowa, rzekomo wydała pismo o dopuszczeniu do ruchu pojazdów ciężkich na okres 5 dni, nie posiadając uprawnień do wydawania takich decyzji, co wyraźnie zaznacza Pan Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w starostwie. Uspokajał on również mieszkańców, że przedsiębiorca zobowiązany jest do kompleksowej odbudowy konstrukcji zniszczonej drogi w całości na koszt własny, na co Zarząd Dróg Powiatowych posiada odpowiednie zabezpieczenie notarialne. W przypadku nie wywiązania się przez inwestora z obowiązku, ZDP wykona odbudowę drogi, a poniesione koszty egzekwuje na podstawie owego poświadczenia.
 
Inwestor - Pani Halina Ziółkowska została poproszony o odpowiedź na pytanie dot. obecności i terminu wywiezienia gruzu wraz ze szkodliwymi odpadami. Tłumacząc się niewiedzą i nieświadomością oraz oczekiwaniem na decyzje wydawane przez organy zajmujące się gospodarką wodną, przyznała, że nie widziała konieczności usunięcia gruzu mimo wydanego nakazu. Odpady te miały zostać usunięte do dnia 16.04.2018 roku.
Sołtys wsi Wołów – Pani Monika Sokołowska przedstawiła zebranym przebieg interwencji i historię wywożenia odpadów i gruzu na działkach w m. Wołów, należących do przedsiębiorcy.
 
Swoje uwagi i wnioski składali również mieszkańcy sąsiednich miejscowości m. in Zagórza, Bliżyna oraz dz. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej, gdzie miały miejsce podobne procedery. Mieszkańcy zwracali uwagę na znaczne pogorszenie komfortu ich życia oraz liczne problemy, z którymi zmagają się na co dzień na co wpływ miały podobne inwestycje.
 
Pan Ryszard Sowa – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Powiatu Skarżyskiego – odniósł się do problemu wycinki drzew na działkach objętych wydobyciem. Decyzja ws. zezwolenia na wycinkę, wydana została przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu a Starostwo Powiatowe nie ma kompetencji do wstrzymania takich postępowań. Mimo decyzji przedsiębiorca wyciął drzewa również w obrębie pasa rzecznego, który na szerokości 1,5m na obu brzegach rzeki powinien być zachowany. Kolejnym uchybieniem przedsiębiorcy jest niewłaściwe uprzątnięcie terenu po wycince. Drzewa zostały wrzucone do koryta rzeki, co może spowodować zaburzenie jej biegu. Pani Halina Ziółkowska w odpowiedzi na zarzuty o obecności drzew w rzece zasłaniała się brakiem zezwolenia na wjazd pojazdów ciężkich, który jak wspomniano jest notorycznie łamany.
Głos w sprawie zabrał również Pan Jerzy Bednarczyk – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego prowadzonego na działce o nr ew. 639 w m. Wołów, zatrudniony przez Panią Halinę Ziółkowską. Rzeczowo przedstawił plan wydobycia złoża oraz działania Kopalni, jakie prowadzone były dotychczas. Zwrócił uwagę na błędy popełniane przez inwestora, które spowodowane były niewiedzą i brakiem doświadczenia w prowadzeniu podobnych działalności. Przybliżył tematy prawne i formalne dotyczące Prawa geologicznego i górniczego, jakie mają zastosowanie do prowadzonej działalności oraz aspekty środowiskowe i aspekt gospodarki wodno-gruntowej na terenie zakładu górniczego. Zaznaczył, że teren na którym obecnie znajduje się gruzowisko, ma niewielką powierzchnię, nad którą nadzór sprawują władze gminy, a pozostałą część działki tj. 1,99ha stanowi obszar górniczy, który podlega kontroli przez Urząd Górniczy. Powołując się na przeprowadzone badania geologiczne, wysunął opinię, że poziom wód gruntowych, znajduje się poniżej projektowanego dna wydobycia urobku i teren kopalni nie będzie zalewany.
 
Kontrowersje budzi również aspekt rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia urobku, ponieważ jej projekt  opracowywany ma być dopiero po zakończeniu wydobycia złoża. Wiadomo, że teren kwalifikowany jest, jako teren leśny i do takiego stanu ma być doprowadzony po zakończeniu działalności wydobywczej. Obawy mieszkańców budzi materiał jakim mogą zostać zasypane tereny wyrobiska. Kontrola nawożonego urobku byłaby niemal niemożliwa. Mieszkańcy obawiają się, że przedsiębiorca będzie bezprawnie wbudowywał tam odpady.
 
Szansę na dalszą walkę może dawać planowana do wprowadzenia ustawa o odpadach. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, może wstrzymać działalność posiadacza odpadów, gdy ten zbiera lub przetwarza odpady bez odpowiedniego zezwolenia.
 
W wyniku dyskusji ustala się:
1.      Przedsiębiorca w osobie Pani Haliny Ziółkowskiej gwarantuje, że na terenie działki o nr ew. 639 w m. Wołów nie będzie składowiska odpadów, jakiekolwiek odpady nie będą od dnia 27.06.2018 roku transportowane na ww. działkę, nawet w nieznacznych ilościach.
2.      Przedsiębiorca w osobie Pani Haliny Ziółkowskiej zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia gruzu wraz z odpadami z działki o nr ew. 639 w m. Wołów.
3.      Przedsiębiorca tj. Pani Halina Ziółkowska, celem usunięcia gruzu z posiadanej działki, podejmie działania, mające na celu uzyskanie czasowego pozwolenia na wjazd pojazdów ciężkich tj. pow. 8 ton na drogę powiatową w miejscowości Wołów.
4.      Po usunięciu gruzu Przedsiębiorca tj. Pani Halina Ziółkowska zobowiązuje się do wykonania drogi technologicznej na terenie prowadzonej działalności. Podbudowa ma być wykonana z kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnię mają stanowić płyty betonowe.
5.      Przedsiębiorca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone będzie wydobycie piasku tj. wykonanie szczelnego ogrodzenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami; wykonanie wału ziemnego z humusu; zachowanie lub odtworzenie pasu leśnego wokół obszaru górniczego. Działania te, mają na celu zabezpieczenie obszarów przyległych, a w szczególności wsi Wołów przed zanieczyszczeniem hałasem
6.      Komitet Społeczny „Stop degradacji wsi Wołów” będzie informowany bezpośrednio o wszelkich działaniach i postępowaniach administracyjno-prawnych, prowadzonych przez organy władzy i urzędy, których przedstawiciele obecni byli na zebraniu wg Protokołu.
7.      Wystosowany został wniosek słowny mieszkańców o odwołanie z pełnionej funkcji obecnego Komendanta Powiatowego w związku z domniemanymi uchybieniami ws. kontroli i interwencji prowadzonych na prośby mieszkańców.
 


Ostatnie komentarze

  • Anonimowy powiedział(a) Więcej
    Nie bardziej niż Ty :-) 2 dni temu
  • Anonimowy powiedział(a) Więcej
    Czy byli ubezpieczeni 2 dni temu
  • Piszący po Polsku powiedział(a) Więcej
    Czytając te komentarze,aż serce się kraje na myśl jaką edukacją objęci byli niektórzy z respondentów.... 2 dni temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!