Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt z redakcją: tel. 535 455 189 redakcja@tsk24.pl

PUP

AKTUALNOŚCI

 • User
 • Kategoria: AKTUALNOŚCI

BARDZO WAŻNE! Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.
Wspomniane rozporządzenia określają między innymi:
- wzory wniosków i dokumentów,
- wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,
- podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
- państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.

Oświadczenia na starych zasadach
Tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie zarejestrowanie - na starych zasadach- oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).Do końca 2018 r. praca cudzoziemca będzie mogła być wykonywana na podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez PUP w 2017 r.Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r.

Po 1 stycznia 2018 r. – oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową
Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).
Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich. Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy.
Szczegóły reguluje wspomniana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).

Obowiązek zawierania z cudzoziemcem umów na piśmie
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, także w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Przed podpisaniem tej umowy, musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. (art. 90d)

*Materiał pochodzący z: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9546,zmiany-w-zatrudnianiu cudzoziemcow-od-2018-r-.html

 • User
 • Kategoria: AKTUALNOŚCI

Podsumowanie Paktu Zatrudnieniowego

W dniu 11 września 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie podsumowujące dziewięciomiesięczną działalność i efekty Paktu Zatrudnieniowego, który wdrożono w powiecie skarżyskim.

Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ funkcjonuje od grudnia ubiegłego roku a w jego skład weszło 7 instytucji: PUP w Skarżysku-Kamiennej, PCPR w Skarżysku-Kamiennej, MOPS w Skarżysku-Kamiennej, CIS w Skarżysku-Kamiennej, GOPS w Skarżysku Kościelnym, Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Pakt zawiązany był jako model testowy niemieckiego modelu współpracy a jego testowanie w powiecie skarżyskim zakończyło się 31 sierpnia br. W Polsce inne Pakty Zatrudnieniowe funkcjonowały jeszcze w powiatach: zgierskim, aleksandrowskim, pyrzyckim oraz ostrowskim.

Do testowania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej „Jobfirma” zgłosiło się blisko 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Ostatecznie w wyniku wcześniej rekrutacji wsparciem objęto 13 osób. Uczestnicy zostali objęci profesjonalną opieką specjalistów m.in: doradców zawodowych, psychologów, pracowników socjalnych, coacha. Poza ponad stugodzinnym wsparciem specjalistów uczestnicy projektu założyli treningowe przedsiębiorstwo „Praca” w którym nabyli umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy, rozbudowali kompetencje społeczne poprzez pracę w grupie oraz podnieśli poziom swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

W wyniku udziału w projekcie 3 osoby podjęły zatrudnienie, 7 osób odbywa sześciomiesięczne staże zawodowe poparte deklaracją zatrudnienia a jedna osoba odbywała prace społecznie użyteczne. Dwie osoby przerwały udział we wsparciu. Jednak poza tymi wymiernymi efektami udzielonego kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy należy zwrócić uwagę na samą zmianę postaw osób bezrobotnych 50+. Przeszli zupełną metamorfozę – z osób całkowicie negatywnie nastawionych do podjęcia pracy i wiary we własne umiejętności, z typowo żądaniowymi postawami – do osób zmotywowanych, pełnych zapału, aktywnie poszukujących pracy i świadomych znaczenia posiadania pracy.

Wg przedstawicieli instytucji tworzących partnerstwo, Pakt jest skutecznym narzędziem aktywizacji. Jako mocne strony tego rozwiązania wskazują przede wszystkim na odpowiedni dobór instytucji, ich doświadczenie oraz podział zadań uwzględniający posiadające zasoby każdej organizacji. Jednak realizacja tego innowacyjnego projektu pokazała też trudności związane z powrotem osób bezrobotnych 50+ na otwarty rynek pracy. Są one głównie związane z biernymi postawami osób 50+ oraz korzystaniem przez pracodawców w większości przypadków z subsydiowanego zatrudnienia z Urzędu Pracy.

Pomimo zakończenia funkcjonowania Paktu Zatrudnieniowego przy wsparciu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, skarżyskie Partrnerstwo na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych 50+ będzie nadal realizować wyznaczone sobie cele. Kolejny nabór osób bezrobotnych już wkrótce!
Zachęcamy do śledzenia dalszych losów Paktu!

Wsparcie finansowe na wyciągnięcie ręki

Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna zaprasza wszystkie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne i pracodawców do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach wybranych form aktywizacji zawodowej.

PRACODAWCO jeżeli jesteś zainteresowany pomocą Urzędu Pracy skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź nas. Wciąż czekają STAŻE, BONY STAŻOWE, BONY ZATRUDNIENIOWE, TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE ORAZ ATRAKCYJNE FINANSOWO REFUNDACJE CZĘŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PRACODAWCÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZATRUDNIĄ SKIEROWANĄ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY OSOBĘ BEZROBOTNĄ DO 30. ROKU ŻYCIA.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń pod nr tel. 41 2517 330. Odpowiemy na Twoje pytania i dobierzemy najlepszą formę wsparcia.

OSOBY BEZROBOTNE chcące uzyskać wsparcie w powrocie na otwarty rynek pracy mogą podczas spotkania lub rozmowy telefonicznej ze swoim doradcą klienta zapytać o pomoc w wyborze najlepszej możliwości, dostępnej w ofercie aktywizacyjnej urzędu pracy. Szczególnie zachęcamy do skorzystania ze STAŻY, BONÓW ADRESOWANYCH DO OSÓB DO 30 R.Ż. (SZKOLENIOWYCH, STAŻOWYCH, ZATRUDNIENIOWYCH ORAZ NA ZASIEDLENIE), SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH, GRUPOWYCH.

Przypominamy także, że od 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej realizuje PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, ZWANY W SKRÓCIE POWER. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. (POWER). Obecnie prowadzimy projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)", którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim. W ramach projektu wsparciem zostają objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zachęcamy zwłaszcza do skorzystania z BONÓW STAŻOWYCH I SZKOLENIOWYCH. Osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach mogą liczyć na atrakcyjne stypendia.

UWAGA! Wszystkie osoby bezrobotne, zainteresowane otrzymaniem wsparcia, które dotąd nie kwalifikowały się do udziału w projektach, zachęcamy do kontaktu ze swoim Doradcą Klienta Indywidualnego w celu uzgodnienia warunków i nowych możliwości aktywizacji. Pomożemy w realizacji twojego celu!

Urząd zastrzega, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz osób do 30 r.ż.
 

 • User
 • Kategoria: AKTUALNOŚCI

Czekają staże, dotacje, szkolenia, refundacje

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców i osoby bezrobotne do korzystania z dostępnych środków na aktywizację zawodową. W ofercie znajdują się m.in. staże, dotacje, szkolenia zawodowe, refundacje oraz bony dla osób do 30 roku życia.

Zainteresowanych pracodawców zachęcamy do odwiedzenia strony www.skarzysko.praca.gov.pl (zakładka Oferta dla pracodawców i przedsiębiorców).
Więcej informacji pod nr telefonu 41 25 17 330.

Na wsparcie mogą też liczyć osoby bezrobotne. Czekają m.in.: staże, szkolenia zawodowe, dotację na podjecie działalności gospodarczej czy prace interwencyjne. W celu uzgodnienia warunków i możliwości aktywizacji wystarczy skontaktować się ze swoim doradcą klienta
w urzędzie pracy.

Skarżyski urząd pracy wciąż prowadzi nabór do projektu w ramach PO WER skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia z kategorii NEET, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, znajdujące się w kategorii NEET. NEET wg definicji POWER to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3. nie szkoli (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).Podkategorie

 • 2618.jpg
 • 2652.jpg
 • 2654.jpg
 • 2655.jpg
 • 2656.jpg
 • 2662.jpg
 • 2664.jpg
 • 2669.jpg
 • 2677.jpg
 • 2682.jpg

Ostatnie komentarze

 • Ups powiedział(a) Więcej
  Ogólnie! Dumny jesteś z siebie...na tyle Cię stać? Mogłeś przyjść...byłbyś 71 - szym.....Ja bylem ..Naliczylem... 1 godzinę temu
 • EDYTA powiedział(a) Więcej
  Co to dla Miasta wniosło . 5 godzin temu
 • T S K I OKOLICE powiedział(a) Więcej
  Panie Prezydencie ostatnio chwalił pon się z Adamem C na F że rusza BANK ŻYWNOŚCI na... 5 godzin temu

Komentarze pozostają własnością ich twórców - redakcja TSK24.pl nie bierze za nie odpowiedzialności. Nick nie jest zastrzeżony dla jednego użytkownika.
Serwis nie ma obowiązku publikacji nadesłanych materiałów. Materiały nie zamawiane przez Serwis Informacyjny TSK24.pl nie podlegają zwrotowi. Autorzy materiałów publikowanych w serwisie wyrażając zgodę na ich publikację przenoszą jednocześnie prawa do nich na rzecz Serwisu Informacyjnego TSK24.pl. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania zamieszczanych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych na wszelkich polach ekspozycji.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu TSK24.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.
Wszelkie wyżej wymienione postępowanie bez pisemnej zgody wydawcy - PPHU MPC-TECH ZABRONIONE!